میز اندازه گیری قد و وزن اطفال

این میز شامل فضای بیشتر برای قرار دادن ترازوی نوزاد برای سهولت اندازه گیری می باشد.
0 ریال